Складні випадки правопису великої букви. Тренувальні вправи

13 марта 2013

План заняття

Тема заняття:

Складні випадки правопису великої букви. Тренувальні вправи


Мета заняття:

Дидактична

Навчити грамотно писати, використовувати правила на практиці, аналізувати орфограми

Виховна –


Виховувати почуття прекрасного

Розвиваюча –


Розвивати уміння практично використовувати вивчені правила
Вид заняття: Практичне заняття
Форма проведення заняття: Виконання вправ
Методичне забезпечення: картки, опорні конспекти
Література:3

Обов’язкова:


Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. 1997.


Пазяк О.М., Українська мова і культура мовлення.-К., 1995 Український правопис.-К., 1994.


Додаткова:


Збірник диктантів.-Д., 1999.


Беляєв О.М. Українська мова/Підручник для 10–11 кл.-К., 1998.


Орфографічний словник української мови. – К., 1999.


Технічні засоби навчання комп’ютер

Хід заняття


великий літера український переклад


1. Організаційний момент


1.1 Привітання студентів. Перекличка.


1.2 Підготовка аудиторії до заняття, перевірка наявності студентів.


2. Ознайомлення студентів з темою та навчальними цілями заняття


Продовжуємо практично працювати над орфограмами щодо правопису слів з великої літератури


3. Мотивація навчання (пригадуємо вивчене на попередньому занятті, з’ясовуємо необхідність вивченої теми)


4. Актуалізація опорних знань – виконання вправ


У кожній парі словосполучень визначте нормативне.


•Скласти іспит, здати іспит.


•Дякую вас, дякую вам.


•Самий активний учень, найактивніший учень.


•Зустріч зі школярами, зустріч з школярами.


•Вчитися на протязі життя, вчитися протягом життя.


•Скажіть у двох словах, скажіть двома словами.


•Переливаю [ц|:а] вогні, переливаю [т|с|а] вогні.


•Завдавати шкоди, наносити шкоду.


•Задавайте питання, ставте питання.


•Зміни впадають в очі, зміни кидаються в очі.


5. Коментар відповідей та робіт студентів


6. Викладення та вивчення нового матеріалу (зміст позначених питань подається у вправах, які студенти мають виконувати)


Вправа 5. Розкрийте дужки і вставте велику або малу літеру. Поясніть вживання великої літери.


А. (г) енеральний (с) екретар ООН, (п) резидент України, (г) олова (в) ерховної (р) ади України, (п) рем’єр – (м)іністр Канади, (м)іністерство (о) світи і науки України, (з) ахідна Україна, (к) раїни (з) аходу, (б) ульвар Тараса Шевченка, (м) айдан (н) езалежності, (р) еспубліка (б) олгарія, (у) горська (р) еспубліка, (к) орейська (н) ародно – (д) емократична (р) еспубліка, (р)івненська (о) бласть, (у) манська (м)іськрада, (ш) евченкові поезії, (ш) евченківські поезії, (ш) евченківська премія, (н) обелівська премія, (в) олодимир – (в) олинський, (н) аціональний (б) анк України, (к) иївський (б) удинок (м) од, (к) иївський (н) аціональний (е) кономічний (у) ніверситет, (д) ень (н) езалежності України, (р)іздво, (а) ндріївська (ц) ерква, (в) олодимирський (с) обор, (к) иєво – (п) ечерська (л) авра, (д) ержавний (м) узей (о) бразотворчого (м) истецтва, (ц) ентральна (н) аукова (б)ібліотека АН України ім. В. Вернадського, (п) ромінвестбанк України, (б) анк (а) валь, (є) вропейське (е) кономічне (с) півтовариство, (м)іжнародний (в) алютний (ф) онд.


Б. (р) ада (б) езпеки, (н) аціональна (о) пера України, (п) олісся, (с) танція (м) етро (л) ибідська, (з) акарпаття, (ч) ернігівська (о) блспоживспілка, (о) дещина, (п) риазов’я, (д) онбас, (з) бройні (с) или України, (ц) ентральне (у) правління (в) сеукраїнського (т) овариства (п) росвіта ім. Тараса Шевченка, (ц) ентральна (р) ада, (п) арламент, (с) енат, (к) онституційний (с) уд України, (о) рден (в)ітчизняної (в)ійни, (м) едаль (з) а (в)ідвагу, (о) рден (к) нязя (я) рослава (м) удрого, (е) зопівська (м) ова, (б)іблія, (б) ожа (м) атір, (е) поха (в)ідродження, (н) аціональний (у) ніверситет (к) иєво – (м) огилянська (а) кадемія, (у) країнська (д) ержава; (д) ержавний (к) омітет з (н) ауки, (т) ехніки і (п) ромислової (п) олітики України; (д) октор (е) кономічних (н) аук, (м)іжнародна (с) пілка (у) країнських (п)ідприємців (МСУП).


Вправа 6. Перепишіть речення. Розкрийте дужки і вставте велику чи малу літеру, поясніть її правопис.


1. Гей, нові (к) олумби й (м) агеллани, напнемо вітрила наших мрій! (В. Симоненко) 2. Не всі стародавні (г) реки були (а) фродітами, (г) еркулесами, (а) поллонами, але в них був ідеал краси, і вони бачили її в різних проявах, увічнювали її (О. Довженко). 3. Пошли, доле, гнів, і ненависть, і гордість оборонцям і визволителям нашої (б) атьківщини! (О. Довженко) 4. Всяк (ш) отландець вільний – пан своєї (б) атьківщини (Леся Українка). 5. Наші предки, (с) тародавні (с) лов’яни, подібно до (а) нглосаксів, ділили рік на дві частини: зиму і літо або на зимове і літнє сонцестояння – (к) оляду і (к) упала (О. Воропай). 6. Бароко – художній стиль у мистецтві, (б) атьківщиною якого є (і) талія. Головна особливість цього стилю – вигадливість, підкреслена урочистість, переважання декоративного над практично-корисним. Назва терміна «(б) ароко» походить від (п) ортугальського «перола барокка», що перекладається як «перлина вигадливої форми». Кращі будівлі цього стилю: (в) ерсальський (п) алац
поблизу (п) арижа, (з) имовий (п) алац у (с) анкт – (п) етербурзі, (а) ндріївська (ц) ерква, (м) аріїнський (п) алац, (б) рама (з) аборовського у Києві. 7. Так, (ж) овтоводська битва мала для українців таке ж значення, як колись для русичів битва (к) уликовська (Д. Яворницький).


Вправа 7. Випишіть зі «Словника античної міфології» та «Історії України» 20 прикладів вживання великої букви у власних назвах.


Вправа 8. Перекладіть тексти українською мовою і запишіть їх. Поясніть вживання малої та великої літер.


1. Юрий Каныгин – доктор экономических наук, профессор, член Союза журналистов Украины. Окончил экономический факультет Московского университета. Работал заведующим кафедрой Хабаровского политехнического института, ученым секретарем Сибирского отделения АН СССР по гуманитарным наукам. С 1976 года живет в Киеве, где возглавлял отдел научного потенциала Института кибернетики им. В.М. Глушкова, отдел социального интеллекта Центра исследований научного потенциала и истории науки им. Г.М. Доброва НАН Украины.


Автор многочисленных научных и научно-популярных работ в области информатики, социологии, истории науки. Особенно широкий резонанс получили такие его публикации, как «Загадки интеллектуального бытия» (1977), «Откуда есть пошла наука русская» (1980), «Кибернетика в жизни общества» (1985), «Что такое информатика» (1989), «Информационная природа НЛО» (1991), «Путь ариев: Украина в духовной истории человечества» (1996) и др.


2. «До революции обязательным, к примеру, было ежегодное паломничество в Киев, посещение Печерского, Михайловского монастырей, а также Почаевской лавры.


– И Софийской, – попытался подсказать я.


– Нет, – возразил Гуру, – Софийская лавра не обладает той духовной силой. Она создана по княжескому замыслу, а Печерская и Почаевская – по Божьему. Над Печерской лаврой, над пещерами, где лежат 15 славянских духовидцев, сияет негасимый свет. Он виден духовным взором. Этот свет – спасение для Киева. Особенно теперь, когда нет соборной Успенской церкви, взорванной современными вандалами 3 ноября 1941 г. Здесь хранились мощи первого митрополита Киевского и главная святыня – чудотворная икона Успения Пресвятой Богородицы. Ряд других святых икон. И это все в воздух! Непостижимо, страшно, нелепо».


(З кн. Ю. Канигіна «Шлях аріїв: Україна в духовній історії людства»).


● Зразками яких функціональних стилів є подані тексти? Назвіть їхні ознаки.


Вправа 9. Перепишіть текст і замініть, де потрібно, малу букву великою.


Рівненська (о) бласть розташована на (п) оліській (р)івнині (в) олинського (п) лато, яке густо посічене річками. Найбільші з них – (п) рип’ять та її притоки (г) оринь і (с) тир. Є багато озер, особливо на (п) оліссі, серед яких найповноводніше (б)іле, (с) омине, (н) обель. Ліси займають 38 відсотків території. Сім (п)івнічних районів області зазнали радіоактивного забруднення після аварії на (ч) орнобильській (а) (е) (с).


Перші сліди перебування людини – (п)ізній (п) алеоліт. У III–II ст. до (н). (х). та у ІІ–ІІІ ст. нової ери на території сучасної області жили ранньослов’янські племена (з) арубинецької та (ч) ерняхівської культур. У VI–VII ст. тут виникло об’єднання племен державного типу на чолі з (д) улібами – (в) олинянами. Знайдено поселення (ч) ерняхівської культури біля (в) арковичів і (п)ідлужжя (д) убнівського р-ну, городища Х ст. У Х ст. ці землі входили до складу (к) иївської (р) усі – (у) країни. Визначну роль в історії краю відіграли (д) орогобуж і (п) ересопниця (нині села), які в ХІ–ХІІ ст. були центрами (у) дільних князівств. На (р)івненщині творилися (є) вангелії: «(д) убнівське» (1539–68), «(д) орогобузьке» (1556–61) та «(п) ересопницьке (є) вангелія» (1556–61). На останньому в 1991 р. складав (п) рисягу екс – (п) резидент (у) країни Л. Кравчук. На честь цієї книги в с. (п) ересопниця споруджено пам’ятник.


Сучасна (р)івненщина входила до (г) алицько – (в) олинського (к) нязівства. Після його розпаду в 1457 опинилася під владою (л) итви. Із прийняттям (л) юблінської (у) нії в краї розпочинається (п) ольська експансія. В 70-х роках XVI ст. (о) стріг здобув славу «(в) олинських (а) фін»: він став важливим політичним, економічним і культурним центром. У (д) ермані, (о) строзі, (д) убні в 1630–36 відбувалися повстання селян. Значно активізувався (н) ародний (р) ух під час (в) извольної (в)ійни в 1648–54 рр. Повстання в ті часи охопили всю (р)івненщину. Біля с. (п) ляшева нинішнього (р) адзивилівського р-ну влітку 1651 відбулася (б) ерестецька (б) итва між (к) озацьким (в)ійськом Б. Хмельницького та (п) ольською (а) рмією.


За (а) ндрусівською (у) годою (1667) край продовжує залишатися у складі (п) ольщі. З 1793 – під владою (р) осії. За (р) изькою (у) годою (1921) (р)івненщина відійшла до (п) ольщі у складі (в) олинського (в) оєводства. У 1939 – приєднана до (с) (р) (с) (р).


(Україна: Путівник).


Вправа 10. Запишіть назви відомих в Україні (у Києві):


а) вищих навчальних закладів, бібліотек, архівів, спортивних споруд;


б) церков, пам’яток історії й архітектури, пам’ятників;


в) музеїв, театрів, філармоній, видавництв;


г) готелів, ресторанів, кафе, магазинів, туристичних агентств, бюро, курортів і санаторіїв;


д) банків;


е) державних установ (міністерств, комітетів), іноземних представництв.


● Поясніть вживання великої та малої літер, а також лапок.


Вправа 11. Перепишіть текст. Поясніть вживання великої літери.


Директора заводу                 Директорові ЗАТ


«Металопобутконструкція»  «Донбас-металбрухт»


п. Миронюка М.П.                п. Клименку З.Т.


2 жовтня 1996 р.                   факс (06441) 524217


ФАКС


Згідно з договором поставки №2/17 від 14 лютого 1996 року Ви повинні провести розрахунок за ______________________ в сумі ___________________ грн. ________ коп. _________числа. Просимо


(сума цифрами та прописом)


терміново зробити переказ грошей на наш розрахунковий рахунок _________________.


Р/S. Якщо на час надходження факсу Ви вже переказали гроші на наш розрахунковий рахунок, ми висловлюємо подяку.


● З’ясуйте, які реквізити використовуються при написанні факсу.


Вправа 12. Перекладіть з російської на українську мову подані звороти ділового стилю. Використовуючи їх, складіть лист-привітання Вашим колегам чи партнерам.


Хотим поздравить Вас…


Примите мои искренние поздравления по поводу…


Поздравляем Вас с большим успехом…


Искренне поздравляю Вас с избранием на пост…


Поздравляем Вас с приятным событием – …


От имени руководства поздравляем Вас с юбилеем и надеемся, что Вы будете работать у нас еще много лет.


7. Коментар роботи студентів


8. Підсумок заняття:


Розкрийте значення одного з поданих фразеологізмів у короткому гумористичному тексті.


1. По гарячих слідах. 2. Насипати жару за халяви. 3. Жити в гаразді. 4. Сам собі хазяїн.


9. Домашнє завдання: продовжити творчу роботу
Скачать бесплатно реферат на тему Складні випадки правопису великої букви. Тренувальні вправи
Рейтинг: 0 Голосов: 0 904 просмотра