Ділова гра як засіб організації допрофільної підготовки з іноземної мови учнів 8–9-х класів основної школи

13 марта 2013

Ділова гра як засіб організації допрофільної підготовки з іноземної мови учнів 89-х класів основної школи


Федусенко Ю.І., мол. наук. співробітник


ділова гра підготовка вчитель учень


Стаття присвячена проблемі обґрунтування засобів допрофільної підготовки з іноземної мови учнів 8–9-х класів.


Ключові слова: допрофільна підготовка з іноземної мови, ділова гра, засіб навчання, учні основної школи.


The article is devoted to the problem of using a game as an effective means of pre-profile training students of 8–9 forms.


Постановка проблеми. Допрофільна підготовка учнів 8–9-х класів, на думку більшості вітчизняних і зарубіжних дослідників, успішно дозволяє забезпечити школярам педагогічну, психологічну, інформаційну й організаційну підтримку у виборі профілю навчання. Однак, сьогодні існує потреба у визначенні й обґрунтуванні засобів, які дозволили б ефективніше організувати її реалізацію в основній школі, відповідали б сучасним реаліям життя, інтересам і потребам нинішніх учнів, сприяли б створенню умов для усвідомленого попереднього самовизначення у відношенні профілюючого напряму особистої діяльності школярів.


Аналіз останніх досліджень. Теоретичні засади допрофільної підготовки учнів 8–9-х класів основної школи розробляли вітчизняні та зарубіжні вчені С. Антінова, С. Батишев, Н. Бібік, М. Бурда, Б. Бурнямова, М. Гінзбург, Т. Захарова, В. Кізенко, Н. Пряжникова, Ю. Савінова, О. Топузов та ін. Над вирішенням проблем, пов’язаних із визначенням й обґрунтуванням теорії ігрової діяльності, працювали З. Богуславська, Л. Божович, Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Запорожець, О. Усова та ін. Науковим дослідженням функцій, можливостей, значення та місця гри у навчальному процесі присвячено роботи О. Барташнікова, Н. Бойченко, І. Данилович, О. Деркач, В. Крутій, Р. Миронової, Н. Подгорної, Т. Олійник, Г. Рогової, К. Родкіна, П. Щербаня та ін. Науково-методичні розробки навчально-ігрової діяльності як комплексного засобу навчання, що спонукає учнів старших класів до самоаналізу, самооцінки й саморозвитку здійснювали І. Іванов, Л. Коваль, Л. Куликова, С. Шмаков та ін.


Формулювання цілей статті. У статті розглядається ділова гра як один із ефективних засобів допрофільної підготовки із іноземної мови учнів 8–9-х класів основної школи.


Основна частина.


Відповідно положень до Концепції профільного навчання допрофільна підготовка здійснюється у 8–9-х класах з метою професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі. Серед форм її реалізації дослідниками визначено такі: уведення курсів за вибором, поглиблене вивчення окремих предметів на диференційованій основі.


Допрофільна підготовка із іноземної мови здійснюється через факультативи, предметний гурток, наукові товариства учнів, предметну олімпіаду, кабінет іноземної мови, міні-проекти, предметний тиждень, зустрічі, екскурсії, портфоліо, а також і спеціально розроблені з цією метою ділові ігри.


Ділову гру у науковій літературі розуміють як певною мірою імітацію професійної діяльності. Такі ігри можуть бути використані для розвитку творчого мислення й формування практичних умінь у майбутній професійній діяльності, для стимулювання й підвищення інтересу учнів основної школи до профільного навчання у старшій школі, активізації процесу оволодіння майбутньою професією.


Досвід розроблення та упровадження ділових ігор у навчальний процес свідчить про те, що такого виду ігри максимально наближають процес навчання до реальної практичної діяльності, що дозволяє гравцям чіткіше уявити особливості й вимоги до тієї чи іншої професії. Учасники гри беруть на себе виконання певних ролей і відповідно до цих ролей колективно у процесі навчально-ігрової діяльності розв’язують проблемні ситуації, що передбачені у сценарії ділової гри.


У контексті нашого дослідження ми розглядаємо ділову гру як один із ефективних засобів допрофесійної підготовки з іноземної мови, що створює умови для набуття учнями основної школи досвіду професійного іншомовного спілкування, можливості зрозуміти основи та вимоги до певної професійної діяльності, пов’язаної з іноземною мовою, комплексного оволодіння знаннями та можливостями для їх використання у практичній діяльності, оптимізації розвитку професійного інтересу школярів.


Сучасна дидактика справедливо оцінює можливості ділової гри для ефективної взаємодії вчителя й учнів, продуктивної форми їхнього спілкування, мотивація якого підтримується елементами змагання та зацікавленості грою.


Гра – одна з найважливіших сфер життєдіяльності як дитини, так і підлітка. Вона забезпечує необхідні емоційні умови для всебічного гармонійного розвитку особистості. У навчальному процесі вона є тим засобом, який дає змогу якнайповніше врахувати вікові особливості дітей і підлітків, розвивати ініціативу й самодіяльність, створювати творчу атмосферу, реалізувати амбіції гравців, всебічно домогти їм підготуватися до дорослого життя.


Більшість учених, що займалися дослідженням цієї проблеми вважають, що у процесі розгортання ділової гри відбувається всебічна підготовка до дорослого життя. Дослідники вказують на те, що усі дидактичні ігри (рольові, ділові, розважальні, предметні, комп’ютерні та ін.) тісно пов’язані з усіма видами людської діяльності: пізнанням, працею, мистецтвом, спілкуванням, спортом, охоплюючи усі сфери життя суспільства. А відтак, у процесі навчально-ігрової діяльності учень має можливість познайомитися із особливостями будь-якої професії, у тому числі й з професією, що пов’язана з іноземною мовою. Граючись, школярі виконують ролі перекладача, працівника митної служби, туристичної агенції, готелю, авіакомпанії, бізнес-партнера тощо. Престиж цих професій загальновизнаний. Однак, оволодіння ними сьогодні вимагає знання іноземної мови чи, навіть, кількох іноземних мов. Інколи програмового матеріалу, що вивчається у школі недостатньо, або ж його зміст не повністю реалізує запити учнів. У такому випадку цілком очевидним є запровадження допрофільної підготовки з іноземної мови, а використання у її процесі різного виду ділових ігор, як нам уявляється, підвищить мотивацію й інтерес школярів до цього виду пізнавальної діяльності. Мотиваційна функція ділової гри не єдина, що реалізується діловою грою у процесі допрофільної підготовки з іноземної мови. Серед інших і такі:


·  розширення уявлень школярів про іноземну мову як навчальний предмет;


·  залучення учнів основної школи до активної і творчої діяльності на уроках іноземної мови;


·  забезпечення умов для оволодіння учнями засобами пізнавальної та практичної діяльності на уроці іноземної мови;


·  розширення знань про майбутню професію, вимоги до неї;


·  розвиток умінь співвідносити свої здібності з вимогами до певної професії, пов’язаної з профілем «іноземна філологія»;


·  підготовка до профільного навчання у старшій школі;


·  виявлення інтересів і нахилів, здібностей учнів;


·  формування практичного досвіду школярів у різних сферах пізнавальної діяльності, орієнтованого на вибір профілю «іноземна філологія» у старшій школі;


·  надання психолого-педагогічної допомоги учням у процесі формування уявлень школярів про життєві, соціальні цінності, у тому числі пов’язані з їхнім професійним становленням;


·  розвиток широкого спектру пізнавальних і професійних інтересів та компетенцій, що дозволять забезпечити успішність майбутньої професійної діяльності;


·  формування здатності приймати усвідомлене рішення, пов’язане з подальшим вибором профілю освіти та ін.


Висновки. Досвід свідчить про те, що найвагомішою перевагою ділової гри серед інших засобів допрофільної підготовки є максимально наближена до реальних умов імітація професійної діяльності.


У процесі навчально-ігрової діяльності іншого характеру набувають погляди учнів на свою майбутню професію:


·  вони вчаться робити те, чого не вміли раніше;


·  стають упевненішими у власних професійних можливостях;


·  готуються до профільного навчання у старшій школі;


·  демонструють власні здібності й придатність до професійної діяльності.



Література



1.  Божович Л.И. Проблемы формирования личности: Под редакцией Д.И. Фельдштейна / Вступительная статья Д.И. Фельдштейна. 2-е изд. М.: Издательство "Институт практической психологии«, Воронеж: НПО »МОДЭК", 1997. – 352 с.


2.  Вербицкий А.А. Делова игра как метод активного обучения // Вербицкий А.А. – Новосибирск, 1983. – С. 23–69.


3.  Вишнякова Л.Г. Использование деловых игр в преподавании русского языка как иностранного // Л.Г. Вишнякова. – М., 1987. – С. 35–51.


4.  Концепція профільного навчання в старшій школі / Л.Д. Березівська, Н.Н. Бібік, М.І. Бурда та ін. : навч. посіб. – К., 2003. – Вип. 2. – С. 8–15.


5.  Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // інф. зб. МОН України. – 2002. – №2. – С. 3–22.


6.  Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах // Щербань П.М. : навч. посібник. – К. : Вища шк., 2004. – 207 с.



Відомості про автора


Прізвище, ім’я, по батькові – Федусенко Юрій Іванович


Місце роботи – лабораторія навчання іноземних мов Інституту педагогіки АПН України


Посада – молодший науковий співробітник


Телефон – роб. 4815475




Скачать бесплатно реферат на тему Ділова гра як засіб організації допрофільної підготовки з іноземної мови учнів 8–9-х класів основної школи
Рейтинг: 0 Голосов: 0 726 просмотров